Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa Thông tư 45/2017/TT-BTC về thù lao đấu giá tài sản

Loại văn bản: Văn bản

Tải về

Ngày ban hành: 21-12-2020

Ngày hiệu lực: 04-02-2021

Công văn 721/STP-BTTP

Loại văn bản: Văn bản, Công văn

Công văn 721/STP-BTTP do Sở Tư pháp Nghệ An ban hành ngày 18/06/2020 v/v hướng dẫn áp dụng hình t Tải về

Ngày ban hành: 18-06-2020

Ngày hiệu lực: 18-06-2020

Thông tư 06/2017/TT-BTP

Loại văn bản: Văn bản, Thông tư

Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tậ Tải về

Ngày ban hành: 16-05-2017

Ngày hiệu lực: 01-07-2017

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

Loại văn bản: Văn bản, Thông tư

Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặ Tải về

Ngày ban hành: 04-04-2015

Ngày hiệu lực: 20-05-2015

Thông tư 45/2017/TT-BTC

Loại văn bản: Văn bản, Thông tư

Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

Tải về

Ngày ban hành: 12-05-2017

Ngày hiệu lực: 01-07-2017

Nghị định 62/2017/NĐ-CP

Loại văn bản: Văn bản, Nghị định

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

Tải về

Ngày ban hành: 16-05-2017

Ngày hiệu lực: 01-07-2017

Luật đấu giá tài sản 2016

Loại văn bản: Văn bản, Luật, bộ luật

Tải về

Ngày ban hành: 17-11-2016

Ngày hiệu lực: 01-07-2017

Thông tư 48/2017/TT-BTC

Loại văn bản: Văn bản, Thông tư

Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính hoạt động đấu giá tài sản ... Tải về

Ngày ban hành: 15-05-2017

Ngày hiệu lực: 15-05-2017

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

Loại văn bản: Văn bản, Nghị định

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành Tải về

Ngày ban hành: 24-09-2013

Ngày hiệu lực: 24-09-2013