Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại xã xã Nghi Khánh, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc ngày 19 tháng 4 năm 2019

Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất số 26/2019/HĐ-QSDĐ/NL, ngày 18 tháng 03 năm 2019 giữa UBND huyện Nghi Lộc và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An để đấu giá 14 lô đất tại xã Nghi Khánh, xã Nghi Hợp huyện Nghi Lộc.

Sau khi ký hợp đồng Trung tâm dịch vụ đấu gía tài sản đã thực hiện đầy đủ trình tự theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 11 tháng 4 năm 2019 Trung tâm DVĐGTS đã tổ chức đấu giá công khai có sự giám sát của đại diện UBND xã Nghi Khánh, UBND xã Nghi Hợp và đại diện UBND huyện Nghi Lộc.

Kết quả như sau:

1. Tổng giá trị khởi điểm hợp đồng ban đầu: 5.174.216.000 đồng ( Năm tỷ một trăm bảy mươi tư triệu hai trăm mười sáu nghìn đồng).

Đã thực hiện đấu giá thành  13/14 lô.

Tổng giá khởi điểm của 13 lô đất đấu giá thành: 4.874.056.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm bảy mươi tư triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng). (đạt 94,20%).

Giá trúng đấu giá của 13 lô đất đấu giá thành:  5.118.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ một trăm mười tám triệu năm trăm nghìn đồng).

Vượt so với giá khởi điểm: 244.444.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tư triệu bốn trăm bốn mươi tư nghìn đồng).

2. Trung tâm DVĐGTS báo cáo kết quả đấu giá 13 lô đất đấu giá thành để UBND huyện Nghi Lộc thực hiện các bước tiếp theo./.