Kết quả đấu giá QSD các lô đất khu quy hoạch đất ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc ngày 27 tháng 03 năm 2019

 

Kết quả đấu giá QSD các lô đất khu quy hoạch đất ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

 

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 22/2019/HĐ-QSDĐ/NL, ngày 05 tháng 03 năm 2019 giữa UBND huyện Nghi Lộc và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An, quá trình và kết quả thực hiện, Trung tâm DVĐGTS Nghệ An báo cáo như sau:

1. Về niêm yết công khai

- Trung tâm DVĐGTS Nghệ An đã đăng trên báo Công an Nghệ An 02 số vào các ngày 06/3/2019và 11/3/2019 (có 02 số báo và hóa đơn chứng từ kèm theo).

- Đồng thời Trung tâm DVĐGTS Nghệ An đã niêm yết công khai tại các nơi: Trụ sở UBND xã Nghi Lâm và tại Trụ sở Trung tâm DVĐGTS Nghệ An (Có thông báo kèm theo).

2. Về thu nhận hồ sơ

Trung tâm DVĐGTS Nghệ An đã tổ chức thu nộp đơn, tiền đặt trước vào ngày 20/03/2019 tại UBND xã Nghi Lâm Tổng số đơn thu được là: 40 đơn tại 14 lô (Có danh sách kèm theo).

3. Về quỹ đất đưa ra đấu giá

Tổng số 14 lô, với tổng diện tích 2.791,90 m2 tại vùng quy hoạch Vị trí 6, xóm 15, xã Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An.

Các lô đất đã được UBND huyện Nghi Lộc phê duyệt mặt bằng quy hoạch phân lô đất ở.

4. Kết quả đấu giá

Ngày 25/3/2019, Trung tâm DVĐGTS Nghệ An đã tổ chức cuộc đấu giá tại UBND xã Nghi Lâmtrước sự chứng kiến của đại diện UBND xã Nghi Lâm và địa diện UBND huyện Nghi Lộc. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số lô đấu thành công: 14 lô/ tổng số lô theo hợp đồng 14 lô.

- Tổng giá khởi điểm (14 lô): 5.583.800.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm tám mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng).

- Tổng số tiền trúng đấu giá (14 lô): 5.863.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu đồng).

- Chênh lệch giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (14 lô): 279.200.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng).

 (Có danh sách khách hàng trúng đấu giá và hồ sơ kèm theo)

Vậy Trung tâm DVĐGTS Nghệ An báo cáo và kính đề nghị UBND huyện Nghi Lộc, Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét phê duyệt kết quả trúng đấu giá theo quy định hiện hành./.