Kết quả đấu giá QSD các lô đất khu quy hoạch đất ở Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An ngày 13 tháng 03 năm 2019

 

Kết quả đấu giá QSD các lô đất khu quy hoạch đất ở Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

 

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/2019/HĐ-QSDĐ.TC ngày 04/01/2019 giữa UBND huyện Thanh Chương và Trung tâm DVĐGTS Nghệ An, quá trình và kết quả thực hiện, Trung tâm DVĐGTS Nghệ An báo cáo như sau:

1. Về niêm yết công khai

- Trung tâm DVĐGTS Nghệ An đã tổ chức niêm yết vào ngày 21/02/2019 và đăng trên báo Nghệ An 02 số vào các ngày 22/02/2019 và 27/02/2019 (có 02 số báo và hóa đơn chứng từ kèm theo).

2. Về thu nhận hồ sơ

Trung tâm DVĐGTS Nghệ An đã tổ chức thu nộp đơn, tiền đặt trước vào ngày 11/03/2019 tại UBND Thị trấn Thanh Chương. Tổng số đơn thu được là: 10 đơn tại 05 lô (Có danh sách kèm theo).

3. Về quỹ đất đưa ra đấu giá

Tổng số 05 lô, với tổng diện tích 859.1 m2.

Các lô đất đã được UBND huyện Thanh Chương phê duyệt mặt bằng quy hoạch phân lô đất ở.

4. Kết quả đấu giá

Ngày 12/03/2019, Trung tâm DVĐGTS Nghệ An đã tổ chức cuộc đấu giá tại UBND Thị trấn Thanh Chương trước sự chứng kiến của đại diện UBND Thị trấn Thanh Chương và đại diện UBND huyện Thanh Chương. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số lô đấu thành công: 05 lô/tổng số lô theo thông báo 05 lô.  

- Tổng giá khởi điểm: 4.491.220.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm chín mươi mốt triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

- Tổng số tiền trúng đấu giá: 4.715.784.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ bảy trăm mười lăm triệu bảy trăm tám mươi tư nghìn đồng).

- Chênh lệch giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm: 224.564.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tư triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn đồng).

(Có danh sách khách hàng trúng đấu giá và hồ sơ kèm theo)

Vậy Trung tâm DVĐGTS Nghệ An báo cáo và kính đề nghị UBND huyện Thanh Chương, Phòng Tài nguyên - Môi trường xem xét phê duyệt kết quả trúng đấu giá theo quy định hiện hành./.