Kết quả đấu giá QSD các lô đất khu quy hoạch đất ở xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An ngày 28 tháng 01  năm 2019

 

Kết quả đấu giá QSD các lô đất khu quy hoạch đất ở xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

 

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2019/HĐ-QSDĐ.TC giữa UBND huyện Thanh Chương và Trung tâm DVĐGTS Nghệ An, quá trình và kết quả thực hiện, Trung tâm DVĐGTS Nghệ An báo cáo như sau:

1. Về niêm yết công khai

Trung tâm DVĐGTS Nghệ An đã tổ chức niêm yết vào ngày 07/01/2019 và đăng trên báo Nghệ An 02 số vào các ngày 07/01/2019 và 11/01/2019 (có 02 số báo và hóa đơn chứng từ kèm theo).

2. Về thu nhận hồ sơ

Trung tâm DVĐGTS Nghệ An đã tổ chức thu nộp đơn, tiền đặt trước vào ngày 21/01/2019 tại UBND xã Thanh Phong. Tổng số đơn thu được là: 57 đơn tại 14 lô (Có danh sách kèm theo). Số lô không có đơn là 12 lô.

3. Về quỹ đất đưa ra đấu giá

Tổng số 26 lô, với tổng diện tích 6.081,79 m2 tại 02 vùng quy hoạch.

Các lô đất đã được UBND huyện Thanh Chương phê duyệt mặt bằng quy hoạch phân lô đất ở.

4. Kết quả đấu giá

Ngày 24/01/2019, Trung tâm DVĐGTS Nghệ An đã tổ chức cuộc đấu giá tại UBND xã Thanh Phong trước sự chứng kiến của đại diện UBND xã Thanh Phong và đại diện UBND huyện Thanh Chương. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số lô đấu thành công: 11 lô/ tổng số lô theo hợp đồng 26 lô.

- Tổng diện tích (11 lô) đấu giá thành: 2.524,83 m2/ tổng diện tích theo hợp đồng 6.081,8 m2.

- Tổng giá khởi điểm (11 lô) đấu giá thành: 4.469.202.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm sáu mươi chín triệu hai trăm linh hai nghìn đồng).

- Tổng số tiền trúng đấu giá (11 lô) đấu giá thành: 4.948.600.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm bốn mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Chênh lệch giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (11 lô) đấu giá thành: 525.398.000 đồng.(Bằng chữ: Năm trăm hai lăm triệu ba trăm chín tám nghìn đồng).

(Có danh sách khách hàng trúng đấu giá và hồ sơ kèm theo).

Vậy Trung tâm DVĐGTS Nghệ An báo cáo và kính đề nghị UBND huyện Thanh Chương, Phòng Tài nguyên Môi trường xem xét phê duyệt kết quả trúng đấu giá theo quy định hiện hành./.