Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn

  • Tháng 8 6,2021

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá QSD đất số 28/2021/HĐĐG ngày 01/06/2021 đã ký giữa UBND huyện Nam Đàn và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An.

Ngày 01/08/2021 vào lúc 09 giờ 30, Trung tâm DVĐGTS Nghệ An đã tổ chức công bố giá tại UBND xã Xuân Hòa trước sự chứng kiến của đại diện tổ giám sát UBND huyện Nam Đàn, đại diện UBND xã Xuân Hòa. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu trả giá thu về/ phát ra: 188/188 phiếu;

- Tổng số lô đấu thành công:  23

- Tổng giá khởi điểm: 20.250.500.000 đồng

- Tổng số tiền trúng đấu giá: 28.301.455.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, ba trăm linh một triệu, bốn trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

- Chênh lệch giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm 8.050.955.000 đồng.

Cuộc đấu giá được UBND huyện Nam Đàn đánh giá thành công và đã làm lợi cho Ngân sách Nhà nước, khách hàng hài lòng và đánh giá cao về phương pháp đấu giá cũng như quy trình tổ chức đấu giá của Trung tâm.